Disclaimer

Disclaimer 1dagdeal.nl

Disclaimer voor 1dagdeal.nl

1 dag deal , hierna te noemen 1 dag deal, verleent u hierbij toegang tot 1dagdeal.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
1 dag deal behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

1 dag deal spant zich in om de inhoud van 1dagdeal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op 1dagdeal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op 1dagdeal.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 1 dag deal.
Voor op 1dagdeal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 1 dag deal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 1 dag deal of bij derde, welke met toestemming dit beschikbaar hebben gesteld aan 1dagdeal.nl

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van 1 dag deal, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Indien er op bepaalde pagina’s buttons zijn geplaatst voor het delen van de opagina (zoals bijv. facebook, twitter etc.) dan mag dit gezien worden als toestemming van 1dagdeal.nl

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

`